Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) – jest to w sposób umowny przyjęty i usystematyzowany podział zbioru, wszelkiego rodzaju działalności społeczno- gospodarczej. Zbiór ten ustala nazwy, symbole i zgrupowania na pięciu poziomach. Poziom pierwszy (sekcja) dzieli cały zbiór, na dwadzieścia jeden grup ze względu na poziom pracy. Poziom drugi (dział) – dzieli zbiór na 88 zgrupowań działalności określonych według stopnia podobieństwa i wszelkich powiązań. Poziom trzeci czyli tzw. grupa składa się z 272 grup dające się wyodrębnić według charakteru prowadzonej usługi lub odbiorcy z punktu widzenia produkcyjnego. Poziom czwarty tzw. klasa obejmuje 615 grup i stwarza podział zbioru z punktu widzenia specjalizacji lub prowadzonej działalności. Polska Klasyfikacja pkd ma na celu sklasyfikowanie wszystkich podmiotów gospodarczych, na potrzeby prowadzonego w naszym kraju rejestru REGON. Ponadto jest w stanie przedstawić nam strukturę gospodarki krajowej, ze względu na społeczny podział pracy. Dzięki niej możemy porównać jej działanie na tle międzynarodowym.